ارومیه هم‌آوایی شد

ارومیه هم آوا

کاربران و مشتریان سامانهٔ جامع و یکپارچهٔ دانشگاهی «هم‌آوا» در مراکز آموزش عالی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی هر روز افزوده می‌شوند. دانشگاه ارومیه نیز این سامانه را برای مدیریت امور آموزشی خود انتخاب کرد.

دانشگاه ارومیه با ۵۰۰ نفر هیأت علمی و ۱۲،۰۰۰ دانشجوی فعال از دانشگاه‌‌های بزرگ وزارت علوم است که برای مدیریت امور آموزشی خود در سال ۱۴۰۰ سامانهٔ هم‌آوا را انتخاب کرده و به خانوادهٔ بزرگ هم‌آوایان پیوسته است.

https://hamava.urmia.ac.ir