عرض تسلیت

این روزها در غم از دست دادن همکار گرامی مان جناب آقای اسماعیل فرضی زاد در واحد آموزش دانشگاه تبریز به سوگ نشسته ایم.

شرکت سما سامانه این ضایعه ناگوار را به خانواده ایشان، ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی، مدیر آموزش و سایر همکاران و وابستگان ایشان تسلیت گفته و از خداوند صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت داریم.