اخبار

مصاحبه رئیس هیئت مدیره سماسامانه با روزنامه جام جم

کار آفرینی با دستان خالی مهرداد خانجانی از جمله کار آفرینانی است که از دوران دانشجویی پایه های کسب و کار خود را در زمینه ی نرم افزار آغاز کرده است و معتقد است با داشتن چشم انداز حتی با دستان خالی میتوان کار آفرین بود .وی درباره ضرورت تدوین چشم انداز به جام جمع […]