فهرست مشتریان

 • دانشگاه پیام نور
 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • دانشگاه صنعتی سهند
 • دانشگاه تبریز واحد مراغه
 • دانشگاه تبریز واحد مرند
 • دانشگاه بناب
 • دانشگاه شهید مدنی
 • دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • دانشگاه علوم قضایی
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دانشگاه مراغه
 • دانشگاه ملایر
 • دانشگاه نهاوند
 • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 • آموزشکده نقشه برداری
 • دانشکده روابط بین الملل امور خارجه
 • دانشکده کشاورزی اهر
 • دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 • دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دانشگاه علوم پزشکی اراك
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 • دانشگاه علوم پزشکی بم
 • دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 • دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 • دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی كردستان
 • دانشگاه علوم پزشکی كرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 • دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 • دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 • دانشکده علوم پزشکی گراش
 • دانشکده علوم پزشکی خلخال
 • دانشکده علوم پزشکی خمین
 • دانشکده علوم پزشکی ساوه
 • دانشکده علوم پزشکی تربت جام
 • دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 • دانشکده علوم پزشکی لارستان
 • دانشکده علوم پزشکی مراغه
 • دانشکده علوم پزشکی سراب
 • دانشکده علوم پزشکی خوی
 • دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 • سازمان انتقال خون
 • مرکز قلب شهید رجایی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی احرار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارومی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اروندان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اسوه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الغدیر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی فاران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الوند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امید نهاوند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اندیشمند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اندیشه سازان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایوانکی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایرانمهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبیدر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آریان (ایرانیکا)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آفاق
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آفرینش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آیندگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بزرگمهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بعثت
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بنیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهار اندیشه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پرتو
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پردیسان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پرندک
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پویندگان دانش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیشتازان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تمیشان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توحید
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جابر ابن حیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جامی
 • وسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جویندگان علم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خوارزمی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالعلم (مشاهیر سابق)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانشوران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه ای تهران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ربع رشیدی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رجا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رحمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رودکی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبهان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زاگرس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زرینه خوی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سارویه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ساریان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبحان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبلان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج تبریز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سردارجنگل
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سهروردی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاهرود
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال (دانشگاه)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس تبریزی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس گنبد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهرآفتاب
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهریار آستارا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهریاران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صبا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صبح صادق
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی مازندران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبرستان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عبدالرحمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علاءالدوله سمنانی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه امینی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه حلی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه خویی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه طبرسی (رایان دانش)
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه مجلسی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم گستر مهاجران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فناوری شمس
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عین القضات
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فخر ایرانیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فروردین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدیر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کارون
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کاوش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کمال
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کمال الملک
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کوشیار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گنجنامه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گنجینه هنر
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لقمان حکیم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لیان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مارلیک
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مازیار
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مغان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر اراک
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر آستان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآوران
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرکرمان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میثاق
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میزان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نبی اكرم
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نجف آباد
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ندای دانش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نژند
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوآوران کوهدشت
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور هدایت
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوردانش میمه
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نیما
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وارستگان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هدف
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هراز
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میلاد گلستان
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سفیر دانش
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هیرکانیا
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حافظ
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هگمتانه
 • موسسه آموزش عالی رهجویان دانش
 • پژوهشگاه امام خمینی (ره)
 • پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
 • پژوهشگاه پلیمر
 • پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • پژوهشگاه هوا فضا
 • پژوهشگاه تربیت بدنی
 • پژوهشگاه علمی – صنعتی ایران
 • پژوهشگاه ژنتیک
 • دانشگاه محیط زیست کرج

و بیش از1000 مرکز علمی کاربردی سراسر کشور