سامانه شاهد و ایثارگر

سیستم ستاد شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت

انحصار مختص به وزارت بهداشت

پوشش کامل نیازمندی های دانشگاه های علوم پزشکی کشور