معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت امور خوابگاه، امور تغذیه و سلف سرویس، امور رفاهی و امور فرهنگی

سامانه‌های مدیریت امور خوابگاه، مدیریت امور تغذیه و سلف سرویس، مدیریت امور رفاهی و مدیریت امور فرهنگی مجموعه خدمات جامع سما برای معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها هستند. این سامانه‌ها نیازهای این معاونت در حوزه‌های مختلف را به خوبی پوشش داده و کمک می‌کنند تا مدیران به اطلاعات و گزارش‌ها به راحتی دسترسی داشته و قوانین و ضوابط مربوطه را کنترل کنند.

محصولات معاونت دانشجویی و فرهنگی