سامانهٔ مدیریت امور هیأت علمی با مدیریت جامع تمامی فعالیت‌های استادان در این زمینه راه‌حلی جامع و کامل برای پوشش نیازهای معاونت پژوهشی دانشگاه‌هاست. ثبت و مدیریت تمامی فعالیت‌های پژوهشی استادان، ارائه کارنامه پژوهشی، انسجام با سامانه‌های بیرونی برای فراخوانی اطلاعات و ارایه گزارش‌ها و مدیریت فرایندهای مرتبط، مدیریت طرح‌های پژوهشی، گرنت‌ها و امتیازات و بسیاری قابلیت‌های دیگر کمک شایانی به مدیران در این حوزه می‌کند.

محصولات معاونت پژوهشی